נסיכות בני דוד חרלפ

משפחת חרלפ : עבר , הווה ועתיד

הרב חרלפ על פרשת השבוע מפי נינו הרב יעקב משה זק"ש

פרשת מקץ

יוסף ואחיו

אם כנים אתם אחיכם אחד יאסר בבית משמרכם ואתם לכו הביאו שבר רעבון בתיכם (מב, יט)
יתכן לומר שמה שהשאיר אחד מהם במשמר, היה כדי להצילם משפת שקר ולשון רמיה, שהרי הם לא ידעו שהוא יוסף ויעלה בדעתם שהם יכולים לרמותו ע"י שיביאו אדם מן השוק ויאמרו עליו שהוא בנימין, אמנם מכיון שאחד מהם ישאר במשמר יחששו הם לעשות זאת, כי יפחדו שמא יציגהו לפני האחד הנשאר וישאל ממנו מי הוא זה, והוא לא יעלה על דעתו שאחיו הביאו אותו במקום בנימין.

ויאמר אלינו האיש אדני הארץ בזאת אדע כי כנים אתם אחיכם האחד הניחו אתי ואת רעבון בתיכם קחו ולכו (מב, לג)
מה שלא סיפרו לאביהם שמתחלה אסף את כולם במשמר, - הוא משום שחזר יוסף מזה ואמר: "את האלקים אני ירא" (לעיל פי"ח), ונמצא שעשה תשובה על זה, ולכן לא רצו להזכיר דבר זה אף בשעה שחשבו שציער אותם על ידי הכסף המושב בפי אמתחותיהם.

(גאון ישראל וקדושו מרן יעקב משה חרל"פ זצ"ל - מי מרום ח"ה נימוקי המקראות).

*
וירא יוסף את אחיו ויכרם ויתנכר אליהם וגו' ויזכר יוסף את החלמות אשר חלם להם ויאמר אליהם מרגלים אתם (מב, ז-ט)
פלא על יוסף הצדיק שהתנהג כך עם אחיו, והעמידם בפני חשד של מרגלים. ומהו הפירוש "ויזכר יוסף את החלומות אשר חלם להם" למה הודגש "להם" הלא החלום היה לטובתו הוא? ומה הוא אומר "ולא יכול יוסף להתאפק" (שם מה, א) עד מתי היה צריך להתאפק ולא להודיע להם ולא לאביהם כי עודנו חי וכי הוא מלך במצרים?

אבל כאן היתה צדקות גדולה מצדו, כי ידוע שקנאת אחים חמורה יותר מקנאת זרים, וכשראה שהחלומות מתחילים להתקיים, חשש מאד לצער שלהם שיצטרכו להשתחוות לאח הקטן שלהם, וכמו"כ אביהם ישתחווה לבנו הקטן, לכן הסתיר הדבר למען ישתחוו למשנה למלך במצרים, ולא יצטערו על זה כלל.
(חתנא דבי נשיאה הגאון הגדול רבי מרדכי יהודה ליב זק"ש זצ"ל – מילי דמרדכי פרשת מרדכי).

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA