נסיכות בני דוד חרלפ

משפחת חרלפ : עבר , הווה ועתיד

הרב חרלפ על פרשת השבוע מפי נינו הרב יעקב משה זק"ש

פרשת וילך - שובה

עמל לדעת את ד' - אשריכם ישראל

ואמר ביום ההוא הלא על כי אין אלקי בקרבי מצאוני הרעות האלה. ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא על כל הרעה אשר עשה כי פנה אל אלהים אחרים (לא, יז-יח) על ידי זה שהאדם עמל לדעת את ד' הוא זוכה לכך שהקב"ה משרה את שכינתו בתוכו, ומבלעדי העמל הזה לא יזכה האדם להשראת השכינה, אלא שהאדם אינו נותן אל לבו להבין ולהשכיל שכל האשמה תלויה אך בו, ותולה הכל בהקב"ה, "ואמר ביום ההוא הלא על כי אין אלקי בקרבי מצאוני הרעות האלה", היינו שתולה כל הקלקלה בד' שלא נאות להשרות שכינתו בתוכו בבחינת: "אולת אדם תסלף דרכו ועל ד' יזעף לבו" (משלי יט, ג).
ואם אחרי הצרות הרעות והרבות לא יתעורר האדם לשוב אל ד' ללמוד ולידע מה שיש לו לדעת ויסתפק במושגים הקלים שלו ולא יכין לבבו לדרוש את ד', הרי זה עצמו גורם להסתר פנים יותר גדול "ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא על כל הרעה אשר עשה כי פנה אל אלהים אחרים", שכן כל הפונה לאלקים במושגים פחותים מאלה שבכחו להשיג, אין זה אלא פניה לאלהים אחרים.
(גאון ישראל וקדושו מרן יעקב משה חרל"פ זצ"ל - מי מרום ח"ה נימוקי המקראות).
*
אשריכם ישראל פחד גדול נופל עלינו, בזה שהקב"ה עד ויודע ומוכיח ודיין ועורך דין (לא-ל עורך דין). והרי אמר ר"ע (ר"ה כה, ב. וכו, א) שסנהדרין שראו באחד שהרג את הנפש - נפסלו לדון, דתו לא מצו חזו ליה זכותא.
אבל איכא נחמה במאמר נוסף של ר"ע (יומא פה, ב): "אשריכם ישראל וכו' מי מטהר אתכם אביכם שבשמים", ואב יכול לראות עולה אצל בנו, ובכל זאת יכול הוא ללמד עליו זכות.
ולכן אומרים בליל יום הכפורים כמה פעמים: "אור זרוע לצדיק לישברי לב שמחה", לפי שסופי תיבות הוא: ר' עקיבה[1].
ויתכן כי לכך פסק הרשב"א בתשובה [קצד, רמב] כר' מאיר (קדושין לו, א) דאמר בין עושין רצונו של מקום ובין אין עושין - נקראים בנים, משום דר"ע ס"ל כוותיה.
אבל דבר זה, שאנו בנים למקום, שהוא זכות גדולה, גורר גם חובה - אם אני בן, גם חברי בן, וצריך ללמוד זכות על כל אחד מישראל, שכולנו אחים אנחנו, כולנו בני א-ל אחד ומיוחד, ב"ה וב"ש.
(חתנא דבי נשיאה הגאון הגדול רבי מרדכי יהודה ליב זק"ש זצ"ל – מילי דמרדכי פרשת מרדכי).

[1] והעירני הר' יעקב שמואל וינוגרד שבילק"ש משלי פ' ט סימן תתקמד אמרו שר"ע מת בעיוכ"פ עיין שם.
WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA