נסיכות בני דוד חרלפ

משפחת חרלפ : עבר , הווה ועתיד

המשפחות המלכותיות

משפחת מכיר

מכיר היה מזרע בית דוד,מצאצאי בוסתנאי ראש הגלות בבבל ,שהובא לעיר נרבון בדרום צרפת בתקופת קארל הגדול, עובדה זו נזכרת בספר הקבלה של הראבד. בניו וצאצאיהם נקראו בשם המשפחה קלונימוס,ועליהם גם דיווח ר' בנימין מטודלה בספרו . בתחילת המאה ה-19, ,שונה בעיר טרייסט שבאיטליה שם המשפחה לקלימר . בספר התנ"ך המפואר של הקהילה היהודית בטרייאסט הופיע אילן היוחסין של משפחת קלימר.


שמענו שיש בארץ צרפת חכמים גדולים וגאונים וכל אחד ואחד רבן מרביץ תורה
ומרבים גבוליהם בתלמידים להגדיל תורה ולהאדירה כמו שנא/ להנחיל אוהב' יש ונאמר
1 יגדיל תורה ויאדיר, וכל אחד ואחד היה גאון במקומו כמו שידענו. p~s יי חפץ למען
ומקובלים אנחנו יש בהם בנרבונה שלשלת גדולה מיחס תורה ונשיאות וגאונות :
והמלך קרלייש שלחל למלך בבל שישלח מן היהודים אשר לו מזרע המלוכה מבית
דויד והוא שמע לו ושלח לו אחד משם גדול וחכם ושמו ר' מכיר והושיבו בנרבונה עיר
הגדולה ונטעו שם ונתן לו אחוה גדולה שם בעת כב'טה אותה מישמעאלים ולקח לו אשה
מגדולי העיר. ובעת כברט העיר חלקה המלך לשלשה חלקים, האחד נתן למבטל אשר שם
בעיר שמו דון איימריה והחלק השני להגמון העיר, והחלק השלישי נת; לר' מכיר ועשה
אותו בן חורין ועשה באהבתו חוקים טובים לכל היהודים היושבים בעיר כאשר כתוב וחתום
בשטר נוצרי וההותמ אשר למלך שמו קארלייש אשר הוא בירם עד היום הזה ; וזה הנשיא
ר' מכיר היה שם לראש הוא וזרעו היו קרובים למלך ולכל זרעו וכל הבא להצר אותו על
דבר הנחלה והכבוד היו טצירין אותו בכח סלד צרפת כי מיד היו שולחים אל המלך והטלך
מצוה להשיב העושק ומיד נעשית מצותו ואין להשיב כי נרבונה החת יד צרפת היא ועוד
היו הוא וזרעו ממנהיגי הדור ומחוקקים רטופמים בכל הארצות כמו ראשי גליותי והם רועים
את ישראל באמונתם ובתבונות כפיהם, והיה שם לנאון רב מוררוס הידוע הנשיא ובניו
מזרע זה ר' מכיר הנשיא ולא פסקה מהם גדולה וממשלה ותורה נמו הנשיא הגדול
2 ' .ונכחש .ק ; ועור עתירים אנו להכחיש ולפרש .ע 9 .הכתובות .ע 1 . 0.
omit. * ) 6 .גליות .כ כ( .~ 1 . omit. 6 %15 ז .תם סרר הקבלה חתל .
8 .שלח שלח .גלויות . %15
ו- ספר הקבלה לרב אברהכט בן דוד 83 4
והידוע סרנא ורבנא קלונימוםס הגרול הוא התנה ג השרוש הגרולה 4ןימיבו לישראל ביזרו
והאריך ימים בגדולתו והיו ימיו תשעים שנה ומת. והנהק בן חכם פטמו 4' מודרוס וההן
היה חבם ופייסן עשה אזהרות :
בימיו היה חרום גדול בנרבונה כי מת שלטט של נרבונה שמו דק אימרייך במלחמת
פראגה ובנים לא היו לו ונשארה הממשלה ביר השלפנית רונ ה אשמניהאץ והיהה קמנה
ומויטלי הארץ נותנים עיניהם בנחלהה בי היא גדולה ומוכה והיו מפתים אותה כפי, .כחם
בלרהינומתיר ל האישהה שלומנואש ללד ומןל האטנהפו תהנ קורפאתה דודןונ הא נאפהוטשמנ יהירפאחץה .ל מואפןח תל פבחרת צ לורנת ה א נהפניקשרא ב יר יהמרזה
פחת ברצלונה קרובה והיא שמעה בקולו ונשאת לרת ברנדאד דאנדושה וש רבה המלחמה
ונחלקה העיר לחצי, חצי העיר אחר השולמת ויקוציה והמנרש אחר פחת מולושה דוו
אנפהט ועסתה ואת המלחמה בעשר שנים. ולפני בן היה קהל נרול לעיר נרבונה כאלפים
יהודים והיו שם גדולים וחכמים שטבעם 2 יוצא בכל העלם ובעונות מפני החרום הזה
נתפזרו באניוב ובפייסו ובצרפת. גם הוסל על הקהל מס גדול. תה הנשיא ר' טוררוס
ובניו ובני כהטפחתו הנינו על הקהל וסייעום בנדבתם פטמו בניהם ובנותי וכל קרובם במשכון
בירי נרם על המשנון ההוא, אחרי כן מת הנשיא י ההגרוס והנית לו בן חנם רב וריין
והוא הנקרא היום מרנא ורבנא קלונימוס הנשיא והוא עודת חי ובחווי ויצא שמו בכל
הארצות . ומצד אחר שלשלת הנשיא היה בנרבונה מרנא ורבנא רן מודרוס הגשש בן אחי
הנשיא ר קלונימוס הנזנר הגדול פטמו הנשיא מרנא ורבנא רן כנטה הפרנס שהוא נסמר
בא"טסייליה בעבור שהבריחוהו מלשינים ועמדו תחת יד מלך נבארה חושה שם הל ומת שם
והיה גדול מהנשש רן קלתימוס. והניק זה הנשיא טוררום בו קמן הוגרל בתורה ובחכמה
וביראת שמים ונסמך לרבנות ונשיאות והארי ימים ומת והנט[ הנשינו אחריו בט הנשיא
סרנא ורבנא משה הירט בכל הארצות חכם גדול רב ודיו לא הה[ כמוהו בדורותיו עט
נדול וירא שמים. גם הוא נסמך לרבנות ולגששות והוא שפם את ישראל והחזק בנחלת
אבותיו העטה כמטפט הנדקה לכל ועלט נתקיים הכתוב והא"ש כנטה ענו מאד :
והיו בנרבונה חכמים גדלים ראשי רטיבה נסמכים ונשמעים לנשישת כמו ראשי רטיבות
שבבל לרוהט הגלה, הראשון היריע לנו בקבלותינו י' יעקב הנביא נאון ברן כנטה ברן
אבק. והרב ר' יהודה ב 4ן משה הנקרא דשא דונזילה וקבל מרבינו גרשום ורבץ תורה
בנרבונה והעמיד תלמירים. והנדול שבתלמידיו הרב ר/ יצחק בן מק לוי 8 ואביו מהרב ר'
היה תסיר גדל ובעל נכסים ובעל מעשים והסיב לישראל מממוש גמל במה גזירות pnw
1 According ט Sch~nblum 1 MS. והטיב ; Rev~e 9 .הכתיב מבעם . 515 , but
the catchword 8 .שמבעם MS. .סקלני
81 ). ספר הקבלה לרב אברהנם בן דוד ).
ממעותיו נטלם יי שמרו, 411 יצחק בנו היה חכם נדול ורבע תורה בנרבונה והעמיד תלמידים.
ומגדולי תלמידיו היו הרב ר' משה בר יוסף מרן לוי 1 והרב מרנא ורבנא הענו ר' משה
והרב ר' אברהם בר' יצחק הנקרא אב בית דין. ונם זה ר' אברהם היה תלמיד חבר לרב
משה בר' יהוסף. וכל אלה הרבנים העמידו תלמירים הרבה ומימיהם יטתו חכמי התלמור
מנרבונה וההר ולוניל, ומגדולי התלמידים היו הרב ר' אברהם בר/ דוד והרב ר/ שמואל
בי" משה והרב רן שמואל בר' דוד והרב ר' משה בר' יהודה והרב ר' יהונתן הכהן והרב
ר' שלמיה כל אלה עמודיהם גדולים בתורה שבכתב ושבעל פה. אבל הרב ר' אברהם בר'
דור הנדגל על כלם כי הפליג ברטיבה ובשנים והוא עשה ספרים הרבה לבאר כל ספיקא
בפיררט ובפסק הלכה ותהי משכורתם שלמה, ורוב מכל אלו חכמים נולדים בנרבונה ולמדו
מרבניה אבל מפני החירום יצאו משם ובכל מקום שהיו הולכים היו מרביצים תורה ער
שהאירו עיני כל הנולה כשמש בחצי השמים, עור היו בנרבונה חכמים גדולים כמו הרב"ט
ר' שלמה בינבינישת והרב ר' מאיר בר' יוסף יציל, ובצרפת יצא אור גדול לא נראה
כמוהו לאור עינים הוא הרב הגדול החסיד רבינו שלמה טטרוי'ש 2 בר/ יצחק הוא קבל
מרבינו גרשום וישיבתו והוא פישט כל התורה וכל הנביאים וכל הכתובים וארבעת סידרי
גמרא אשר ירוץ כל קורא בהם לא הניח דבר קטון או נדול שלא ביאר ביאור נמור. ואחרי
צאת טבע פירושיו בעולם לא היה רב ונרול אשר למד זולתם הלכה ולא נראו בכל העולם
לכל נאון ורב ישלם השם שכרו, ואחרי קמו בני בתו 3 של הרב ר' שלמה זחל רבינו שמואל
זרבינו יעקב מרטרונ 4 בני הפטיש ר' טאיר 6 בר' שמואל הס גדולים ותלטירי הכמיס הרבה
בקיאים בתורה שבכתב ושבעל פה נורסין שיתא סינורי על צמת לשון והם היו רבנים
מרביצים תורה והעמידו תלמידים הרבה : כנצרפת ומאלמנייא ופרובינצה באים לפניהם לשתות
ממימיהם נם הם כתבו פירושי מסכתות והלכות להוסיף על פירוש הרב הגדול אבא מארי זחל
שאינו מבינם. אך אחריו לא היה כת ביד רב וחכם לפרש פירטיים 'DS ולבאר ספיקות פירושם
אחרים לפי שקבל ממקור רבינו שלמה ומימיו שתו כל הבאים אחריו ואם חס ושלום נשתכחה
מישראל תורה יחזירה והוא עשה שלא תשתכח, יזכהו האל להיות עם כל הרבנים והנאונים
להיות שפתותיהם דובבות בקבריהם לסיים מה שנ' דובב שפתי ישנים :

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA