משפחת חרלפ : עבר , הווה ועתיד
  www.charlap.022.co.il
נסיכות בני דוד חרלפ
יום ד', י’ בשבט תשע”ט
    צור קשר  |  אודות  
שני השעירים ואיש עתי
13:56 (19/04/13) יעקב משה זק"ש

ולקח את שני השעירם והעמיד אתם לפני ד' פתח אהל מועד. ונתן אהרן על שני השעירם גרלות גורל אחד לד' וגורל אחד לעזאזל (טז, ז-ח) מצד אחד צריך השעיר המשתלח להיות ראוי לשם, כמו שאמרו (יומא סג, ב): "אין הגורל קובע אלא בראוי לשם", ומצד שני אין בשעיר המשתלח דין תקרובת חוץ, מפני שאין הוא מיוחד לד' (עיין יומא שם), שכן יסוד הכשלתם של ישראל הוא מצד חלקי נפשות אומות העולם המתערבים בהם ומביאים אותם לחטאים ועונות. אולם איך מוצאים הם אחיזה בישראל להחטיאם, הוי אומר על ידי שישראל מחפשים ודורשים את ד', ולפעמים תועים הם על ידי החיפוש - כשאינם זוכים למצוא את ד' - ובאים לידי כשלונות וטעויות בבחינת "עבירה לשמה", ועל ידי זה נאחזים בהם האומות להטיל בהם ארס ולהחטיאם בחטאים גמורים, באופן שבחטאים של ישראל ישנן שתי בחינות, האחת מצד ישראל והשניה מצד האומות, ולכן יש בשעיר המשתלח, שבא לכפר על עונותיהם של ישראל, שתי הבחירת הללו, מצד אחד צריך שיהיה ראוי לד', כדי לכפר על בחינת העבירה לשם ד', וזהו ענין הלשון של זהורית שבפתח האולם לפני ד' (עיין יומא סז, א), ומצד שני אינו מיוחד לד', כדי לכפר על העונות של ישראל הבאים מצד האומות, ומצד זה הוא נושא עליו את כל עונותם אל ארץ גזירה. (גאון ישראל וקדושו מרן יעקב משה חרל"פ זצ"ל - מי מרום ח"ה נימוקי המקראות). * ושלח ביד איש עתי המדברה (טז, כא) "ומיקירי ירושלים היו מלוין אותו עד סוכה הראשונה". (יומא סו, ב). יקירי ירושלים אלה, שהיה בידם לשאוב קדושה וטהרה ממעמד בית המקדש בעבודת יום הכפורים מתחילתה ועד סופה, ככל יתר הכהנים והעם שהיו אז בעזרה במעמד נורא ונשגב זה, בכל זאת העדיפו לצאת מבית המקדש וללות את המשלח את השעיר מחוץ לירושלים, כדי להנעים לו את דרכו ולהיות לו לצוותא. החכמים הזכירום לשבח ולתהילה על מעשה זה וקראום בשם "יקירי ירושלים", הרי שגדולה מידת החסד יותר מהשתתפות בעבודת יום הכפורים. (חתנא דבי נשיאה הגאון הגדול רבי מרדכי יהודה ליב זק"ש זצ"ל – מילי דמרדכי פרשת מרדכי).