משפחת חרלפ : עבר , הווה ועתיד
  www.charlap.022.co.il
נסיכות בני דוד חרלפ
יום ד', י’ בשבט תשע”ט
    צור קשר  |  אודות  
עבודות המשכן סגולת ישראל
10:40 (27/02/13) יעקב משה זק"ש

כי תשא ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדרתם ברית עולם (לא, טז) "ושמרו" כמו: "ואביו שמר את הדבר" (בראשית לז, יא), היינו שיהיו ישראל עומדים ומצפים במשך כל ששת ימי החול להופעת יום השבת ולזאת, אף על פי שהשבת מקדשא וקיימא (ביצה יז, א), - מתוך שישראל מקדשים את ששת ימי המעשה בצפייתם לקדושת השנת ושמירתה, נעשים שותפים להקב"ה במעשה בראשית, וגם להם חלק בעשיית השבת, וזהו: "לעשות את השבת". (גאון ישראל וקדושו מרן יעקב משה חרל"פ זצ"ל - מי מרום ח"ה נימוקי המקראות). * כי תשא את ראש בני ישראל לפקדיהם (ל, יב) "אמר ר' אבהו, אמר משה לפני הקב"ה, רבש"ע במה תרום קרן ישראל, אמר לו בכי תשא" (בבא בתרא י, ב). ישראל עם סגולתו, שבו בחר מכל העמים להשרות את שכינתו ולהיות שם ה' נקרא עליו, כהבטחתו לאברהם אבינו ע"ה "להיות לך לאלקים ולזרעך אחריך" (בראשית יז, ז), לא בלבד בזמן שהם במדרגה עליונה, אלא גם בזמן ירידה, גם אז אין השכינה זזה מהם "רבי אומר משל למה הדבר דומה למלך שאמר לעבדו כל זמן שאתה מבקשני הריני אצל בני וכן הוא אומר (ויקרא טז, טז) השוכן אתם בתוך טמאתם" (ילקוט שמעוני במדבר פרק לה). וכתפלתו של משה רבנו ע"ה לאחר החטא "בקש משה שתשרה שכינה על ישראל ונתן לו" (ברכות ז, א), אע"פ שאין הבנים במדריגת האבות, אף בעת ירידה ונפילה, השכינה בתוכם. ובמה זוכים לחבה יתרה ונפלאה זו? במה תרום קרן ישראל? בכי תשא. לאחרי החטא לאחרי היאוש הנורא מתקומת עם ישראל, נתעודדו שוב על ידי בנין המשכן, התרכזות לבות ישראל למרכז הקדש והיא היא שהחזירה עטרה ליושנה והיא שהחזירה לעם ישראל את מדרגתו שאבדה על ידי החטא. "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" (שמות כה, ח). אולם כל זה אינו אלא בזמן שביהמ"ק על מכונו, אבל בזמן שאין בית המקדש קים "אין לו להקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה בלבד" (ברכות ח, א). מקום המקדש, מרכז הקדש, הוא כהיום במשכני התורה, במרכזי הרוח, בהם השכינה שורה, מהם תצא תורה, ומהם יושפעו אורות קדש לכל היקום. (חתנא דבי נשיאה הגאון הגדול רבי מרדכי יהודה ליב זק"ש זצ"ל – מילי דמרדכי פרשת מרדכי).