משפחת חרלפ : עבר , הווה ועתיד
  www.charlap.022.co.il
נסיכות בני דוד חרלפ
יום ד', י’ בשבט תשע”ט
    צור קשר  |  אודות  
ענין המנורה
11:46 (19/02/13) יעקב משה זק"ש

ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלת נר תמיד (כז, כ) "אמר ר' שמואל בר נחמני אליך ולא לי, לא לאורה אני צריר וכו', מחוץ לפרוכת העדות באהל מועד עדות הוא לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל". (מנחות פו, ב). הבאור בזה, דהנה אמרו: "עבודה צורך גבוה היא", ואין הכוונה שהקב"ה זקוק, חלילה, לעבודת בני האדם, אלא שכך עלה ברצונו הפשוט ב"ה שכל הגלויים לא יהיו כי אם על ידי מעשיהם של בני אדם. ודבר זה בא לידי ביטוי במצוה זו של הדלקת נר תמיד, שהיא באה להעיד שהשכינה שרויה בישראל, ודוקא במצוה זו נאמר אליך ולא לי - "לא לאורה אני צריך", היינו שגלוי זה של השראת השכינה בא דוקא מתוך הוראה זו ש"לא לאורה אני צריך", שאין זה מצד ההכרח כי אם מצד הרצון הפשוט והמוחלט. (גאון ישראל וקדושו מרן יעקב משה חרל"פ זצ"ל - מי מרום ח"ה נימוקי המקראות). * ואתה תצוה (כז, כ) בפרשה זו לא נזכר שמו של משה (עיין בעל הטורים) ובזה רמז שקוף שבענין המנורה שלכאורה היא מרמזת על החלק הנגלה שבתורה, על המאור שבה, לעומת הארון שבו התורה טמונה, שודאי מכוונת לחלק הנסתר שבתורה, ואעפ"כ נתקשה משה רבינו במעשה המנורה, לומר לך שאף החלק הנגלה אינו לפי תפישת שכל אנוש, וכאן נעלם משה, כלומר בא ליד הבנה כי אינו מבין ואינו משיג. (חתנא דבי נשיאה הגאון הגדול רבי מרדכי יהודה ליב זק"ש זצ"ל – מילי דמרדכי פרשת מרדכי).