משפחת חרלפ : עבר , הווה ועתיד
  www.charlap.022.co.il
נסיכות בני דוד חרלפ
יום ד', י’ בשבט תשע”ט
    צור קשר  |  אודות  
נשים צדקניות
10:51 (30/01/13) יעקב משה זק"ש

כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל (יט, ג) "לבית יעקב אלו הנשים וכו' לבני ישראל אלו האנשים וכו' א"ר תחליפא דקיסרין אמר הקב"ה כשבראתי את העולם לא ציויתי אלא לאדם הראשון ואחר כך נצטוית חוה ועברה וקלקלה את העולם, עכשיו אם איני קורא לנשים תחלה הן מבטלות את התורה לכך נאמר כה תאמר לבית יעקב". (שמו"ר פכ"ח). באור הדברים, דעיקר תפקיד האשה הוא לעשות רצון בעלה, וכן לענין דינא קיימא לן (גיטין נה, ב) "לקח מן האיש וחזר ולקח מן האשה מקחו בטל", שיכולה לומר נחת רוח עשיתי לבעלי (עיין כתובות צה, א). ואמנם קיום התורה והמצות צריך להיות דוקא מצד נחת רוח להקב"ה בלבד, ומפני זה בשעת בריאת העולם שלא ציוה הקב"ה אלא לאדם הראשון ואח"כ נצטוית חוה, יצא מזה קלקול, שכן כל קבלתה של חוה היתה רק כדי לעשות נחת רוח לבעלה, ולא לעשות נחת רוח להקב"ה, ולכן בשעת קבלת התורה הקדים הקב"ה את האמירה לנשים, כדי שתהיה הקבלה שלהן אך ורק מצד האמת לעשות נחת רוח לפניו יתברך. ויש ללמוד מזה כמה צריך האדם להתאמץ שכל הדברים הנאותים לא יהיו בשביל מילוי רצון של מי שהוא, אפילו לגדול שבגדולים, כי אם מצד רצון השי"ת בלבד, שכן כל מה, שמתקיים בצירוף נחת רוח למי שהוא - עלול הוא לביטול ח"ו, וכל כוונת האדם צריכה שתהיה רק כדי למצוא חן בעיני הקב"ה בלבד. (גאון ישראל וקדושו מרן יעקב משה חרל"פ זצ"ל - מי מרום ח"ה נימוקי המקראות). * כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל (יט, ג) "א"ר יצחק בר נחמיה כשם שנתן הקב"ה תורה לישראל בעשרים ושתים אותיות כך הוא משבח הנשים הכשרות בעשרים ושתים אותיות". [כי מהפסוק אשת חיל ועד הסוף, ישנם כב פסוקים]. (ילקו"ש משלי לא). מצאנו גם כן שבזכות נשים צדקניות קבלנו את התורה, שנאמר "כה תאמר אל בית יעקב אלו הנשים ותגיד לבני ישראל הם האנשים" (רש"י ומד"ר שמות פרשה כח), הקדימו נשים לאנשים, שאם לא הנשים, לא היינו יכולים לקבל את התורה ובית שבנוי על יסוד הטהרה והקדושה התורה והחסד, לאשה עקרת הבית חלק עיקרי בכל. (חתנא דבי נשיאה הגאון הגדול רבי מרדכי יהודה ליב זק"ש זצ"ל – מילי דמרדכי פרשת מרדכי).