משפחת חרלפ : עבר , הווה ועתיד
  www.charlap.022.co.il
נסיכות בני דוד חרלפ
יום ד', י’ בשבט תשע”ט
    צור קשר  |  אודות  
גלות מצרים
23:16 (17/01/13) יעקב משה זק"ש

דבר נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב (יא, ב) "דבר נא - אין נא אלא לשון בקשה, בבקשה ממך הזהירם על כך שלא יאמר אותו צדיק אברהם ועבדום ועינו אותם קיים בהם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול לא קיים בהם". (רש"י). כי בהיות שההבטחה שהבטיח הקב"ה לאברהם אבינו: "ואחרי כן יצאו ברכוש גדול" (בראשית טו, יד), לא היתה אלא אחרי שיגמרו את כל משך הזמן של ארבע מאות שנה, ומכיון שישראל לא השלימו אותן השנים במצרים, והקב"ה פיזר את השנים הנותרות על פני כל הגלויות, לכן היה צורך שיהיה זה בלשון בקשה, כדי שלא יאמר אותו צדיק וכו', וגם לא היה אפשר לקיים את ההבטחה הזאת כי אם בתור שאלה, לפי החשבון שיגיע להם אחרי שיתמו ד' מאות השנה. (גאון ישראל וקדושו מרן יעקב משה חרל"פ זצ"ל - מי מרום ח"ה נימוקי המקראות). * "ואחר כן יצאו ברכוש גדול" (בראשית טו, יד), אלו היו יכולים לצאת בעצמם, כלומר שהיו משלימין זמן השעבוד ת' שנה, היה הרכוש גדול, טובה גדולה, אבל כיון שלא יכלו לצאת, שהיו משוקעים במ"ט שערי טומאה והוצרכו לצאת קודם הזמן, שנגלה להם הקב"ה בכבודו ובעצמו והוציאם, דהיינו שלבדם לא היו יכולים לצאת ולא השלימו את הגלות, שעדיין אנו משלימים את אלו השנים שחסרו, אז הרכוש גדול אינו למעלה, ועל ידי זה נעשה העגל, "וכסף הרביתי לה וזהב עשו לבעל" (הושע ב, י), ולכן לא חפץ הקב"ה לתת להם זהב, ומה שנתנם הוא רק מפני "שלא יאמר אותו צדיק ועבדום וענו אותם קיים בהם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול לא קיים בהם". חתנא דבי נשיאה הגאון הגדול רבי מרדכי יהודה ליב זק"ש זצ"ל – מילי דמרדכי פרשת מרדכי).