משפחת חרלפ : עבר , הווה ועתיד
  www.charlap.022.co.il
נסיכות בני דוד חרלפ
יום ד', ח’ בשבט תשע”ח
    צור קשר  |  אודות  
חסד של אמת
10:30 (27/12/12) יעקב משה זק"ש

ועשית עמדי חסד ואמת (מז, כט) "חסד שעושין עם המתים הוא חסד של אמת שאינו מצפה לתשלום גמול". (רש"י). עיין אור החיים ושפתי חכמים שהעירו ע"ז, הרי כתוב להלן (מח, כב): "ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך" ומפרש"י: "לפי שאתה טורח להתעסק בקבורתי וגם אני נתתי לך נחלה שתקבר בה וכו'", הרי שהיה לו תשלום גמול ע"ז. ואפשר לפרש שהמכוון בזה הוא, כי ברית כרותה היא ע"י כל החסדים שעושים עם המתים, - אפי' כשמקבלים עבורם איזה תשלום גמול, - אינם מצפים לתשלום גמול, שכן החסד שעושים עם המתים פועל לרומם את עושה החסד למדרגת שלמעלה מכל צפיה לתשלום של גמול. (גאון ישראל וקדושו מרן יעקב משה חרל"פ זצ"ל - מי מרום ח"ה נימוקי המקראות). * ויחי יעקב (מז, כח) למה פרשה זו סתומה לפי שכיון שנפטר יעקב אבינו נסתמו עיניהם ולבם של ישראל מצרת השעבוד שהתחילו לשעבדם. (רש"י). צ"ע שהרי לא מת יעקב עד סוף הפרשה. וכתב הגרי"ל דיסקין זצ"ל שמש"כ בסוף פרשת ויגש (מז, כז) "וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן", זהו השעבוד שלא היו בארץ גושן לבדם, אלא פרצו גבולם ונכנסו גם בארץ מצרים, ומכאן התחלת צרת השעבוד. ולי נראה שמה שכתוב "ויאחזו בה וירבו מאד" (שם מז, כז) זוהי ההתחלה, שהרי לכך דאג אברהם אבינו כשראה את הגליות ישראל "ויאמר וכו' במה אדע כי אירשנה" (טו, ח), כלומר במה אדע כי יחזרו ישראל מן הגליות ולזה הבטיח לו הקב"ה כי "ידע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם" (שם, יג), כלומר כי לא ישכחו את ארץ ישראל, ולעולם ירגישו כי הם רק גרים בארץ לא להם, ומכיון שכאן "נאחזו" בארץ זוהי התחלת הגלות. (חתנא דבי נשיאה הגאון הגדול רבי מרדכי יהודה ליב זק"ש זצ"ל – מילי דמרדכי פרשת מרדכי).