משפחת חרלפ : עבר , הווה ועתיד
  www.charlap.022.co.il
נסיכות בני דוד חרלפ
יום ד', י’ בשבט תשע”ט
    צור קשר  |  אודות  
קיום המצוות
11:57 (29/11/12) יעקב משה זק"ש

כה אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי (לב, ה) "ותרי"ג מצות שמרתי". (רש"י). רצה יעקב להחליש כח שנאתו וקנאתו של עשו ולפיכך הראה לו שאין לו לפחד מפני הברכות שבירכו יצחק אביו, שהרי הזמן היותר מסוגל לקיום הברכות, הוא בשעה שיעקב מקיים את התרי"ג מצות, ואם גם בשעה זו לא נתקיימו אצלו הברכות ולא היה יעקב אלא גר אצל לבן, הרי שאין לעשו לחוש מפני זה. (גאון ישראל וקדושו מרן יעקב משה חרל"פ זצ"ל - מי מרום ח"ה נימוקי המקראות). * עם לבן גרתי (לב, ה) "גרתי בגימטריא תרי"ג, כלומר עם לבן הרשע גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי ולא למדתי ממעשיו הרעים". (רש"י). יש להבין מה כיוון יעקב בזה, ומה לעשו אם קיים תרי"ג מצוות? ואם נאמר שכוונתו להגיד לו כי מכיון שקיים תרי"ג מצוות אינו פוחד ממנו, הרי זה לא מתאים לכל הענין שכולו פיוס והכנעה לעשו. ונראה לפרש עפי"ד הגה"צ ר' הלל מקאלימייה זצ"ל שפירש ולא למדתי ממעשיו הרעים, היינו שלא למד מלבן שהוא עבר עבירות בתאוה ושמחה, והוא לא קיים המצוות בשמחה והתלהבות כמו לבן, ואם כן זוהי שוב התרפסות לעשו, כי יש לעשו לפרוק עולו מעל צווארו, שהרי יעקב אינו בדרגה גדולה, ואם כן "והיה כאשר תריד ופרקת עלו מעל צוארך" (כז, מ), ואין עשו עבד ליעקב ובזה ניחמו. וזה מרומז במלה "גרתי" שקיום המצוות לא היתה עוד בגדר קבע, אלא בגדר גירות ועראיות, ועיין ברכות (לה, ב), ומזה למד רש"י לפרש כי כוונתו של יעקב להראות כי עוד לא הגיע למדרגה הגדולה (וכמש"פ ר' הלל מקאלימייה הנ"ל). ועיין בפירוש רבינו אפרים (הוצאת הרב גד) שפירש "גרתי" על לימוד התורה שכוללת תרי"ג מצוות, שאילו מצוות ממש, לא היו בחו"ל וכמו כן לא קיימו הלכות אישות בחו"ל. ומכאן יש הבדל גדול בין לימוד תורה במדרגה הגדולה לבין לימוד מדריגה קטנה יותר. כי ידוע מה שאמרו כי תורה היא כמו פנינים שבים, אם אחד כפול בגדלו מחברו אין מחירו רק כפול, אלא הרבה פעמים יותר, וכן הוא בלימוד התורה. רק כא), אלא אדרבה היא קנאת סופרים כשרה והיא קדש קדשים. (חתנא דבי נשיאה הגאון הגדול רבי מרדכי יהודה ליב זק"ש זצ"ל – מילי דמרדכי פרשת מרדכי).