משפחת חרלפ : עבר , הווה ועתיד
  www.charlap.022.co.il
נסיכות בני דוד חרלפ
יום ד', י’ בשבט תשע”ט
    צור קשר  |  אודות  
האדם - צלם אלקים
14:41 (19/10/12) יעקב משה זק"ש

שפך דם האדם באדם דמו ישפך כי בצלם אלקים עשה את האדם (ט, ו) כאן גילתה לנו התורה, שאיסור הרציחה אינו רק משום השחתת עולם, כפי הבנת השכל האנושי, אלא שהעיקר בזה מפני שעל ידי הרציחה ממעטים כביכול את הדמות העליונה "כי בצלם אלקים עשה את האדם". (גאון ישראל וקדושו מרן יעקב משה חרל"פ זצ"ל - מי מרום ח"ה נימוקי המקראות). * ומכל החי מכל בשר שנים מכל (ו, יט) להלן (ז, ב) הוא אומר "מכל הבהמה הטהורה תקח לך שבעה שבעה", לפי שמקודם לא רצה הקב"ה לקבל ממנו קרבנות, אבל לבסוף שעשה כל אשר ציוה ה' ואמר לו השי"ת (בראשית ז, א) "כי אתך ראיתי צדיק לפני בדור הזה" - אינו עוד בכלל "זבח רשעים תועבה" (משלי כא, כז), וביקש ממנו שבעה שבעה לקרבנות, עיין רש"י שם. (חתנא דבי נשיאה הגאון הגדול רבי מרדכי יהודה ליב זק"ש זצ"ל – מילי דמרדכי פרשת מרדכי).