משפחת חרלפ : עבר , הווה ועתיד
  www.charlap.022.co.il
נסיכות בני דוד חרלפ
יום ד', י’ בשבט תשע”ט
    צור קשר  |  אודות  
תורת ישראל - שמחת תורה
22:53 (27/09/12) יעקב משה זק"ש

תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב (לג, ד) "אל תקרי מורשה אלא מאורסה". (ברכות נז, ב). התורה מיוחדת רק לישראל, וכל גישה והתקרבות של העמים לתורה פוגמת בקדושתה של תורה, וכשם שהבא על אשת איש, אוסרה גם לבעלה, כן כל מגע של העמים מונע את אור התורה מישראל, ואף גם אם המגע הוא רק דרך אונס, שהרי אשת כהן נאסרת לבעלה גם באונס, וישראל הם: "ממלכת כהנים וגוי קדוש" (שמות יט, ו), "אל תקרי מורשה אלא מאורסה". (גאון ישראל וקדושו מרן יעקב משה חרל"פ זצ"ל - מי מרום ח"ה נימוקי המקראות). * וזאת הברכה (לג, א) לפרשת וזאת הברכה לא נקבעה שבת כלכל הפרשיות, מפני שביום שמחת תורה מתחילים בראשית והוא כעין קבלת התורה, וקבלת התורה היתה בחג השבועות שלעומת שאר הימים הטובים שקדושתם בידי ישראל, הנה בשבועות יש גם משום קביעא וקיימא כעין השבת, שהרי מצד חודש סיון אין קדוש החודש, שהרי פעמים בה' פעמים בו' פעמים בז' בסיון (ראש השנה ו, ב), וזה נמשך מספירת העומר, וזהו מפני שבשבועות ניתנה גם תורה שבכתב שהיא קביעא וקיימא וגם תורה שבע"פ שהיא מקדושת ישראל ומתחדשת על ידם. וכמו"כ שמיני עצרת, מצד אחד הוא המשך לחג הסוכות והוא תשלומין לענין קרבנות החג ומצד שני הוא רגל בפני עצמו. והנה מצד זה שהוא המשך חג הסוכות הוא בא מקדושת ישראל, אבל מצד זה שהוא חג בפני עצמו (כמו עצרת של שבועות אחרי הפסח), הרי הוא קביעא וקיימא (=היום השמיני מחג הסוכות) ואם כן יום זה מתאים לקבלת התורה שבכתב ושבע"פ כמו שבועות. ושמעתי כי לכן מהפכים הידים בעת הגבהת ספר בראשית בכדי להראות שאפילו אומרים לך על ימין שהיא שמאל ועל שמאל שהיא ימין, שמע אליהם. (חתנא דבי נשיאה הגאון הגדול רבי מרדכי יהודה ליב זק"ש זצ"ל – מילי דמרדכי פרשת מרדכי).