משפחת חרלפ : עבר , הווה ועתיד
  www.charlap.022.co.il
נסיכות בני דוד חרלפ
יום ד', י’ בשבט תשע”ט
    צור קשר  |  אודות  
ישועת ישראל ותשועת ישראל
13:50 (07/09/12) יעקב משה זק"ש

פרשת כי תבא והיה כאשר שש ד' עליכם להיטיב אתכם ולהרבות אתכם כן ישיש ד' עליכם להאביד אתכם ולהשמיד אתכם (כח, סג) בתוכחה זו עצמה גנוזה גם ישועתם של ישראל, כי אין לך דין שאין חסד עטוף בו, דהנה איחוד ישראל ודבקותם בד' אלקיהם הוא בדבקות נפלאה מאד, וכמו שאין שום מציאות לעולם כי אם על ידי מציאותו של הקב"ה, כך לא תצוייר מציאות בלי מציאותם של ישראל, וכשם שאי אפשר לפגוע ח"ו בכחו של הקב"ה, כך אי אפשר לפגוע בעצם מציאותם של כלל ישראל, שבין כך ובין כך קרויים בנים, כי השי"ת ברוב אהבתו לישראל עמו, רצה לקדש אותם ומייחדם לשמו, ולכן הוא נושא אותם על כנפי נשרים ואומר: "מוטב שיכנס החץ בי ולא יכנס בבני" (עיין רש"י להלן לב, יא), היינו שכשם שאי אפשר שהחצים יכנסו בו כביכול, כן אי אפשר בשום אופן שהחצים יכנסו בבניו האהובים לו לעשות בהם שמד גמור, וזהו מחסד השי"ת על עמו שכל התקוממותם של העמים על ישראל הוא למען: "לא יזכר שם ישראל עוד" (ע"פ תהלים פג, ה), ומאחר שזה מן הנמנעות הוא, לכן אי אפשר להם לבצע את זממם למחוק את ישראל מעל פני האדמה, כשם שאי אפשר להם למחוק ח"ו את שמו של הקב"ה. וזהו: "כאשר שש ד' עליכם להיטיב וכו' כן ישיש ד' עליכם להאביד וכו'", שבזה עצמו שישיש אחרים להתקומם על ישראל ולהאבידם ח"ו, - תגיע השמחה, כי דבר זה לא יתכן בשום אופן, וממילא תתגלה התשועה הנצחית. (גאון ישראל וקדושו מרן יעקב משה חרל"פ זצ"ל - מי מרום ח"ה נימוקי המקראות). * ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם (כז, כו) בדעת זקנים בעה"ת (פט"ו) בשם מדרש שוחר טוב: "למד ולימד שמר ועשה ויש ספק בידו למחות ולא מיחה, הרי הוא בכלל ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת". ובירושלמי (פ"ז דסוטה ה"ד) "למד ולימד ושמר ועשה והיתה ספיקה בידו להחזיק ולא החזיק הרי זה בכלל ארור". מכאן שצריך שני הדברים גם מחאה וגם החזקה, כי מחאה בלבד בלשון "פלניא גזלנא דאכיל לארעאי בגזלנותא", אינה מחאה (ב"ב לח, ב), אלא שעם המחאה צריך גם מעשה "ולמחר תבענא ליה בדינא" (שם לט, א) ולכן צריך גם להחזיק תורה, מחאה בלי החזקה אינה מספיקה! (חתנא דבי נשיאה הגאון הגדול רבי מרדכי יהודה ליב זק"ש זצ"ל – מילי דמרדכי פרשת מרדכי).