משפחת חרלפ : עבר , הווה ועתיד
  www.charlap.022.co.il
נסיכות בני דוד חרלפ
יום ד', י’ בשבט תשע”ט
    צור קשר  |  אודות  
חיפוש אחר המצוות ופרשת עגלה ערופה
12:42 (22/08/12) יעקב משה זק"ש

כי תבא אל הארץ אשר ד' אלקיך נתן לך וירשתה וישבת בה ואמרת אשימה עלי מלך ככל הגוים אשר סביבותי. שום תשים עליך מלך אשר יבחר ד' אלקיך בו מקרב אחיך תשים עליך מלך לא תוכל לתת עליך איש נכרי אשר לא אחיך הוא (יז, יד-טו) ישנן מצות כאלה שאנו צריכים לחפש אחריהן, ומובטחים אנו שאחרי החיפוש נמצא את המבוקש, כמו מקום המקדש שנאמר עליו: "לשכנו תדרשו ובאת שמה" (לעיל יב, ה), שאם תדרשו את המקום יש לך הבטחה שתבואו אליו (ראה שם). וכן מצינו במדידת עגלה ערופה שאע"פ שלפי הדין מודדין מעיר שיש בה ב"ד ולא מעיר שאין בה ב"ד, אע"פ שהיא הקרובה, בכל זאת הבטיחה התורה שאם יקיימו מצות המדידה יכוונו אל העיר שמשם יצא הרוצח (עיין בספרי "בית זבול" ח"ב סימן כה). וכן גם ענין מצות מינוי מלך, שאם רק מתאמצים לבקש כדין, לא ככל הגוים, אז מוצאים את המלך הנכון שבחר בו ד', וזהו מה שאומר: "כי תבא אל הארץ וגו' ואמרת אשימה עלי מלך ככל הגוים אשר סביבותי, שום תשים עליך מלך וגו'", היינו שלא תעשו כפי העולה על דעתכם לשים עליכם מלך ככל הגויים אשר סביבותיכם, אלא: "שום תשים עליך מלך", כלומר ברצינות ובכושר וטוב לב לשם ד', ואמר: "שום תשים" בכפילא לומר שיש לך לחזר אחר המצוה הזאת עד שתבוא לידך (עיין חולין קלט, ב ברש"י ד"ה לפי שנאמר) ואז תמצא את: "אשר יבחר ד' אלקיך בו". ולא עוד אלא ש"לא תוכל לתת עליך איש נכרי", היינו שיהיה נמנע ממך לתת עליך איש אשר לא אחיך הוא (וראה למעלה יב, יז-כג). (גאון ישראל וקדושו מרן יעקב משה חרל"פ זצ"ל - מי מרום ח"ה נימוקי המקראות). * כי ימצא חלל באדמה (כא, א) "ואין ירושלים מביאה עגלה ערופה". (סוטה מה, ב). אין הכוונה שירושלים לא צריכה כפרה, שהרי אם נמצא חלל יש אחריות לכך וצריך כפרה, אלא הכוונה שאינה מתכפרת בעגלה ערופה, אלא צריכה כפרה אחרת, ולפי זה מיושב מה שאמרו ביומא (כג, א-ב) שהזכירו עגלה ערופה לגבי ירושלים, אע"פ שאינה מביאה, משום להרבות בבכיה, ואם ירושלים אינה צריכה ע"ע, מה שייך לומר "כדי להרבות בבכיה?". (חתנא דבי נשיאה הגאון הגדול רבי מרדכי יהודה ליב זק"ש זצ"ל – מילי דמרדכי פרשת מרדכי).