משפחת חרלפ : עבר , הווה ועתיד
  www.charlap.022.co.il
נסיכות בני דוד חרלפ
יום ד', י’ בשבט תשע”ט
    צור קשר  |  אודות  
ארץ ישראל
13:11 (17/08/12) יעקב משה זק"ש

כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה וגו' (יב, ט) "אל המנוחה - זו שילה. נחלה - זו ירושלים". (רש"י). ביאור הדברים, שכמו שאי אפשר להסתלק מירושת אבות (עיין ב"ב מט, ב), כי בן ויורש דבר אחד הוא וסילוק מן הירושה כמוה כסילוק מלהיות בן, כך היא בחינת ארץ ישראל לעם ישראל, שהיא להם לנחלה ולא יוכלו להסתלק מקדושתה בשום אופן, שכן מציאות הארץ וישראל מציאות אחת היא. בחינת נחלה זאת של כל ארץ ישראל נמשכת ממקור הקדש שבירושלים, כי שם הוא מקום גילויה, וכל זמן שלא הגיעו ישראל לירושלים, לא נתגלתה המדרגה הנפלאה הזאת, "נחלה זו ירושלים". (גאון ישראל וקדושו מרן יעקב משה חרל"פ זצ"ל - מי מרום ח"ה נימוקי המקראות). * וירשתם אותה וישבתם בה - ושמרתם לעשות את כל החקים ואת המשפטים וגו' אלה החקים והמשפטים וגו' אבד תאבדון וגו' מן המקום ההוא (יא, לא-לב. יב, א-ב-ג) נראה כי מה שאמרו בסיפרי שקולה ארץ ישראל כנגד כל מצוותיה של תורה, היינו משום שבארץ ישראל יש חיוב לרדוף אחרי עבודה זרה ולאבדה בכל מקום שהיא ואילו בחוץ לארץ רק בזו שהיא בידינו (רמב"ם פ"ז מהלכות ע"ז ה"א) ולכן שקולה ארץ ישראל ככל המצוות, שהרי עבודה זרה שקולה כנגד כל המצוות ומה שאמרו בגיטין (ח, ב) אומר לנכרי וכותב, היינו דווקא לקנות מגוי כמו שכתב רש"י שם לגרש הגוים מתוכה וכמו שאמרו שבמלחמה "עד רדתה אפילו בשבת" ראה בירושלמי (מועד קטן פ"ב ה"ד), ה"נ קנין גוי מותר באמירה לנכרי שבות כיון שעל ידי זה מבערים ע"ז מן הארץ, אבל סתם בנין ארץ ישראל הוא מצוה, אבל כיון שאין בו משום ביעור ע"ז, לא התירו לבנות בשבת על ידי גוי. (חתנא דבי נשיאה הגאון הגדול רבי מרדכי יהודה ליב זק"ש זצ"ל – מילי דמרדכי פרשת מרדכי).