משפחת חרלפ : עבר , הווה ועתיד
  www.charlap.022.co.il
נסיכות בני דוד חרלפ
יום ד', י’ בשבט תשע”ט
    צור קשר  |  אודות  
ירידת עם ישראל
17:02 (29/07/12) יעקב משה זק"ש

ויקחו בידם מפרי הארץ ויורדו אלינו וישבו אתנו דבר ויאמרו טובה הארץ אשר ד' אלקינו נתן לנו. ולא אביתם לעלת ותמרו את פי ד' אלהיכם (א, כה-כו) מטבע האדם, שהדבר אשר קרוב אליו ברוחו ובלבבו, לא יועילו כל ההסתות והפתויים להרחיקו ממנו, ואדרבה מתוך דברי ההסתה עצמם יקשיב וישמע טובת הדבר וימצא חיזוק לדבריו יותר, ולכן אע"פ שהמרגלים הסיתו את ישראל והוציאו דבת הארץ, בכל זאת אילו היו רוצים באמת לעלות לארץ ישראל, לא היו מושפעים כלל מדברי הבלע של המרגלים, ואדרבה גם מתוך דבריהם עצמם היו מקשיבים כי טובה הארץ אשר ד' אלקינו נותן לנו, ורק מפני ש"לא אביתם לעלות" לא הטיתם אזנכם לשמוע טובת הארץ. (גאון ישראל וקדושו מרן יעקב משה חרל"פ זצ"ל - מי מרום ח"ה נימוקי המקראות). * איכה אשא לבדי טרחכם ומשאכם וריבכם (א, יב) חודש אב נקרא כן על שם שהוא אב לפורעניות (מדרש שמות החדשים בתורה שלמה פרשת בא), ומלבד זה י"ל שנקרא כן להראות כי אף על פי שהיה חורבן הבית וגלות ישראל בשביל שלא עשו רצונו של מקום, בכל זאת נקראים בנים וכדעת ר' מאיר בקדושין (לו, א) שבין כך ובין כך נקראים בנים והוא אבינו ואמרו חז"ל "על מה אבדה הארץ על שלא ברכו בתורה תחלה" (נדרים פא, א) ואע"פ שהיו שם ע"ז ג"ע וש"ד, י"ל שזוהי כוונת ירמיה "על מה אבדה הארץ", (ירמיה ט, יא) זהו "עם ישראל" שנקרא "ארץ", "כי תהיו אתם ארץ חפץ" (מלאכי ג, יב), כלומר למה הגיעו ישראל לידי שפלות שכזאת שהיו בהם ע"ז ג"ע וש"ד ואמר הקב"ה על שלא ברכו בתורה תחלה, כלומר לא היה כבוד התורה ולכן נדרדרו לדיוטא תחתונה של שאול. (חתנא דבי נשיאה הגאון הגדול רבי מרדכי יהודה ליב זק"ש זצ"ל – מילי דמרדכי פרשת מרדכי).