משפחת חרלפ : עבר , הווה ועתיד
  www.charlap.022.co.il
נסיכות בני דוד חרלפ
יום ד', י’ בשבט תשע”ט
    צור קשר  |  אודות  
קנאות לשם שמים
11:08 (09/07/12) יעקב משה זק"ש

פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי (כה, יא) בקנאתו של פינחס לא היה שום ענין של פירוד, כי אם, אדרבה, דוקא מתוך גודל אהבתו לישראל להשיב את החימה של הקב"ה מעליהם קינא את קנאת ד' בתוכם, ולכן האירה בו סגולת כלל ישראל שהם "ממלכת כהנים וגוי קדוש" (שמות יט, ו), וזכה לברית כהונת עולם, לו ולזרעו אחריו. (גאון ישראל וקדושו מרן יעקב משה חרל"פ זצ"ל - מי מרום ח"ה נימוקי המקראות). * לכן אמר הנני נתן לו את בריתי שלום (כה, יב) פינחס זכה בקנאותו לברית שלום מהקב"ה וברית כהונת עולם, ולעומת זה בקנאו את קנאת ה' בימי אחאב "אמר לו הקב"ה אליהו עד שאתה מקטרג את בני לך לדרכך דמשק וקטרג עליהם", (ילק"ש מלכים-א רמז ריח), ו"פנחס זה אליהו" (ילקו"ש ריש פרשת פינחס וראה רש"י בב"מ קיד, ב ד"ה לאו כהן מר). משום שקנאות יכולה להיות מדה טובה אם כולה לשם שמים, ושעל כן נכתב "בריתי שלום" ואו קטיעא (קידושין סו, ב), להורות כי בעל מום פסול דאמר קרא (במדבר שם) "לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום, כשהוא שלם ולא כשהוא חסר, והא שלום כתיב אמר רב נחמן ויו דשלום קטיעה היא", להוכיח כי קנאותו של פינחס עמדה על הגובה הדרוש מבלי כל סיגים ופגמים ומבלי כל נגיעות עצמיות. אבל בקטרגו שם בימי אחאב יש במדרש שאמר לו הקב"ה אתה אומר "עזבו בריתך" (מלכים-א יט, י) - "בריתי ולא בריתך", "את מזבחותיך הרסו" (שם) - "מזבחותי ולא מזבחותיך" "את נביאיך הרגו" (שם) "נביאי ולא נביאיך" ועל זה ענה אליהו "ויבקשו נפשי לקחתה" (שם) ואז אמר לו הקב"ה אם כן לעצמך אתה מקנא. הקב"ה מצא כי יש כאן גם נגיעה פרטית וקנאות כזו היא פסולה. ולכן בקנאים פוגעים בו, הלכה ואין מורין כן, לפי שאין אנו יודעים אם כוונת המקנא לשם שמים או שמא יש בו תערובת שלא לשם שמים. (חתנא דבי נשיאה הגאון הגדול רבי מרדכי יהודה ליב זק"ש זצ"ל – מילי דמרדכי פרשת מרדכי).