משפחת חרלפ : עבר , הווה ועתיד
  www.charlap.022.co.il
נסיכות בני דוד חרלפ
יום ד', י’ בשבט תשע”ט
    צור קשר  |  אודות  
מדת החסד – ומדת חסדו יתברך
22:26 (28/06/12) יעקב משה זק"ש

ויאמר ד' אל משה אל תירא אתו וגו' (כא, לד) "שהיה משה ירא להלחם שמא תעמוד לו זכותו של אברהם שנאמר ויבוא הפליט הוא עוג וכו'". (רש"י). מה נורא הדבר הזה, שאע"פ שכוונתו של עוג היתה לרעה שרצה שאברהם ייהרג והוא יקח את שרה (עיין רש"י בראשית יד יג), בכל זאת כיון שיצתה מכאן טובה לאברהם נחשב לו לעוג לזכות גדולה עד שמשה היה ירא ממנו, למרות שגם לנו יש זכותא דאברהם, והיה צורך שהקב"ה יאמר לו אל תירא אותו, וכל זה בא ללמדנו כמה גדול הוא מעשה חסד אע"פ שאין הכוונה רצויה. (גאון ישראל וקדושו מרן יעקב משה חרל"פ זצ"ל - מי מרום ח"ה נימוקי המקראות). * ואסף איש טהור את אפר הפרה והניח מחוץ למחנה במקום טהור (יט, ט) במדרש תנחומא (הוצאת ר"ש בובר אות כא, וכ"ה בילקוט שמעוני) "ואסף זה הקב"ה, שנאמר "ונשא נס לגוים ואסף נדחי ישראל" (ישעיה יא, יב), איש, זה הקב"ה שנאמר "ה' איש מלחמה" (שמות טו, ג), טהור, זה הקב"ה שנאמר "טהור עינים מראות ברע" (חבקוק א, יג), את אפר הפרה, אלו גליותיהם של ישראל, והניח מחוץ למחנה במקום טהור, זו ירושלים, שהיא טהורה". והדברים תמוהים, הרי ירושלים היא מחנה ישראל (רמב"ם פ"ז מהלכות בית הבחירה הלכה יא) ולא מחוץ למחנה, כמו שאמרו במדרש הנ"ל. אבל נראה כי מאמר המדרש הנ"ל מכוון לתקופתנו אנו: כי הקב"ה יאסוף את אפר הפרה, אלו שרידי המשרפות ותאי הגזים, אלו שניצלו מבין השריפה הגדולה, שאת פשר השריפה אין אנו יודעים ולא מבינים, והיא לפנינו כשריפת הפרה האדומה, אשר היא חוקה, "חוקה חקקתי, גזירה גזרתי" (במדבר רבה פרשה יט אות ד), ו"אין לך רשות להרהר אחריה" (רש"י בתחלת פרשת חוקת). הוה אומר: "ואסף הקב"ה את אפר הפרה, אלו גליותיהם של ישראל, והניח מחוץ למחנה במקום טהור, זו ירושלים, שהיא טהורה", גם זה לתקופתנו, אנו בירושלים, אבל מחוצה לה, מחוצה לעיר המקדש. (חתנא דבי נשיאה הגאון הגדול רבי מרדכי יהודה ליב זק"ש זצ"ל – מילי דמרדכי פרשת מרדכי).