משפחת חרלפ : עבר , הווה ועתיד
  www.charlap.022.co.il
נסיכות בני דוד חרלפ
יום ד', י’ בשבט תשע”ט
    צור קשר  |  אודות  
רוממות עם ישראל – מעלת תומכי תורה
00:33 (22/05/12) יעקב משה זק"ש

שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחתם לבית אבתם (א, ב) הכוונה בזה לרוממם ולנשאם למפרע, עד תחילת יצירתם, ואם המנין לא היה אלא מבן עשרים שנה ומעלה - נשיאת הראש היתה צריכה להיות ל"כל עדת בני ישראל", שכן אם לא היו מרוממים ומנשאים את כל ישראל, לא היה אפשר לרומם ולנשא גם את יוצאי הצבא. וכן היה, כמו שכתוב "ויתילדו על משפחותם לבית אבותם" (להלן פסוק יח), שעל ידי נשיאת הראש של כל ישראל, קדשום משה ואהרן למפרע, כאילו נולדו מחדש, ורק את מטה לוי לא היו צריכים לנשא, מכיון שלא חטאו בעגל, ונשארו בבחינת ההתנשאות שהיתה להם בשעת מתן תורה שאז פסקה זוהמתן, וזהו מה שאמר (להלן פסוק מט): "אך את מטה לוי לא תפקוד ואת ראשם לא תשא בתוך בני ישראל", כי הם אינם זקוקים לאותה נשיאות הראש של כל ישראל. (גאון ישראל וקדושו מרן יעקב משה חרל"פ זצ"ל - מי מרום ח"ה נימוקי המקראות). * ושמו בדיו (ד, ו) הקשו הראשונים והרי נאמר בפרשת תרומה (שמות כה, טו) "בטבעת הארן יהיו הבדים לא יסרו ממנו", ראה תוס' יומא (עב, א) ד"ה כתיב ובפירוש הרמב"ן ואבן עזרא בחומש כאן. ויתכן כי הכוונה היא זו: על פי מה ששמעתי מפי הגאון הצדיק הרב שלמה זלמן הכהן קוק זצ"ל (אביו של מרן הרב זצ"ל), שכשהארון נישא היה נדמה כי הבדים נושאים את הארון, אבל בעמדו על מקומו, היה נראה שהארון נושא את הבדים. וכל זה בכדי להראות כי הארון נושא את נושאיו. והנה אמרו חז"ל בשבת (קנה, א) "צדדין אסורין צדי צדדין מותרין - הרי שבצדדים הם כגוף האילן, וצדדי צדדים אינם כאילן. ויש לשער כי הטבעות היו תלויות ביתדות שהוקבעו בארון, נמצא כי היתדות הם צדדים, ואלו הטבעות הן - צדדי צדדים ובשעת הנשיאה היו הבדים נושאים את הארון על ידי הטבעות, אבל בשעת מנוחה, היו צריכים לתקן כי הבדים לא יהיו על הטבעות, אלא על היתדות, ובזה ייראה כי היתדות, כלומר צדי הארון הם הנושאים את הבדים ויתכן כי זו כוונת דעת זקנים מבעלי התוספות בחומש כאן. ומזה אפשר ללמוד כי המחזיק תורה ותומך בת"ת ובישיבות - אינו תומך ונותן, אלא אדרבה הת"ת והישיבות נותנים לו, וגם על צדקה סתם אמרו שיותר ממה שהעשיר עושה עם העני העני עושה עם העשיר (ראה מגילת רות ב, יט, וילק"ש שם) ועל אחת כמה וכמה בתמכין דאורייתא, שהארון נושא את נושאיו. (חתנא דבי נשיאה הגאון הגדול רבי מרדכי יהודה ליב זק"ש זצ"ל – מילי דמרדכי פרשת מרדכי).