משפחת חרלפ : עבר , הווה ועתיד
  www.charlap.022.co.il
נסיכות בני דוד חרלפ
יום ד', י’ בשבט תשע”ט
    צור קשר  |  אודות  
זכרון האבות ומסירות נפש לארץ ישראל ועקידת יצחק
13:54 (14/05/12) יעקב משה זק"ש

וזכרתי את בריתי יעקוב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכר והארץ אזכר (כו, מב) הכוונה בזה, שאם תהיה בישראל בחינת יעקב כליל האבות. הכולל בתוכו כל המדרגות, תורה, גמילות חסדים ומסירות נפש - בודאי שיהיו ראויים לגאולה, "וזכרתי את בריתי יעקב". ואף אם לא תהיה בהם בחינת יעקב, אם רק תמצא בהם בחינת מסירות נפש, שיהיה כל אחד ואחד מישראל מוכן ומזומן למסור את נפשו על קדושת השם, היא בחינת יצחק שממנו נובעת כל הבחינה של מסירות נפש בישראל - גם אז יהיו נזכרים לפני הקב"ה, "ואף את בריתי יצחק". ואם ח"ו גם זה יבצר מהם, ולא תמצא בהם, רק מדת החסד והצדקה שבין איש לרעהו, היא בחינת אברהם אביהם, "חסד לאברהם", - גם אז יעלה זכרונם לפניו, "ואף את בריתי אברהם אזכור". ואפילו אם ח"ו לא תמצא בהם גם מדה זאת, אם רק תמצא בהם זכות זו לבד, שהם שבים אל הארץ להחיות את שממותיה, ולבנות את הריסותיה ודוגלים בשמה - בשביל זה לבד יחוס וירחם עליהם הקב"ה לגואלם ולהשיבם אליו ואל תורתו הקדושה. "והארץ אזכור". (גאון ישראל וקדושו מרן יעקב משה חרל"פ זצ"ל - מי מרום ח"ה נימוקי המקראות). * וזכרתי את בריתי יעקוב (כו, מב) השל"ה (ח"ג תורה שבכתב) כתב שפסוק זה אינו נחמה, אלא תוכחה, כמו הפסוקים שלפניו ושלאחריו. שכשהקב"ה מזכיר את אבותינו אברהם יצחק ויעקב מתעוררת מידת הדין ותובעת: למה אין אנו הולכים בדרכי אבותינו הקדושים. ומתוך כך הוא בא לידי מסקנא, כי לא טוב עושים בעלי הקריאה שמגביהים את קולם בקריאת פסוק זה, שהרי הוא תוכחה כנ"ל. אבל לפי זה לא יובן, כיצד, הכניסו פסוק זה בברכת הזכרונות במוסף של ראש השנה, הרי אין מזכירים פסוק של פורעניות (ר"ה לב, א במשנה), ואף לא פסוק שנאמר בריתחא (שם ע"ב). המעניין בדבר הוא, כי בסידורו של רב עמרם גאון (סידור השלם ח"ב, עמוד קנג) לא נמצא פסוק הנ"ל, ובמקומו נמצא פסוק אחר מספר שמות (ו, ה): "וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל וגו' ואזכור את בריתי", וכן הוא בסידורי הספרדים (סידורו של ד"ר בר, עמוד 401) וזה מתאים לשל"ה. ולפי דברי השל"ה מוסבר היטב, מה שבתפילת ראש השנה בזכרונות אומרים "ועקדת יצחק לזרעו היום ברחמים תזכר", והדבר תמוה, כי לכאורה אין זכות גדולה יותר מזו של עקידת יצחק ומהו "ברחמים" וכי זכות זו צריכה לרחמים? ולפי דברי השל"ה הדברים פשוטים, כי לאידך גיסא, זכות גדולה זו, היא גם לקטרוג גדול על עם ישראל כשהמה חוטאים, כי בנים לאברהם יצחק שעמדו בנסיון גדול שכזה כך מתנהגים ולכן מבקשים אנו "ברחמים תזכר", דהיינו שהקב"ה יזכור רק את הזכות הגדולה שבעקדה ולא ח"ו את הקטרוג. (חתנא דבי נשיאה הגאון הגדול רבי מרדכי יהודה ליב זק"ש זצ"ל – מילי דמרדכי פרשת מרדכי).