משפחת חרלפ : עבר , הווה ועתיד
  www.charlap.022.co.il
נסיכות בני דוד חרלפ
יום ד', י’ בשבט תשע”ט
    צור קשר  |  אודות  
התדבקות בקב"ה – ואחדות עם ישראל
11:00 (29/04/12) יעקב משה זק"ש

ושמת אותם שתים מערכות שש המערכת על השלחן הטהר לפני ד' (כד, ו) "אמר ר"ל מאי דכתיב על השולחן הטהור מכלל שהוא טמא וכו' אלא מלמד שמגביהין אותו ומראין בו לעולי רגלים לחם הפנים ואומרים להם ראו חיבתכם לפני המקום סילוקו כסידורו דאמר ריב"ל נס גדול נעשה בלחם הפנים כסידורו כך סילוקו שנאמר לשום לחם חום ביום הלקחו". (חגיגה כו, ב). ביאור הדבר, כי יסוד כל הקלקולים הוא רק כשמתרחקים מן המקור, אולם כאשר מתדבקים במקור, אין שום קלקול, ועל כן לחם הפנים שהיה במקור, מוצא השפע, מקום ששיכן את שמו יתברך, לא שלט בהם שום קלקול ונשארו תמיד כשעת הנחתם שם. וכמו כן כל מי שמתדבק בהקב"ה הרי הוא נידון כמקור והוא מתדמה לעליון שכל הרצונות שלו יהיו זכאים וטהורים נובעים מלמעלה דוגמת הרצון העליון ב"ה ובזה מתגלה חבתו של הקב"ה לישראל עמו, "ראו חבתכם לפני המקום סילוקו כסידורו". (גאון ישראל וקדושו מרן יעקב משה חרל"פ זצ"ל - מי מרום ח"ה נימוקי המקראות). * ושני כבשים בני שנה לזבח שלמים - קדש יהיו לה' (כג, יט-כ) "לפי ששלמי יחיד קדשים קלים הוזקק לומר בשלמי צבור שהן קדשי קדשים". (רש"י, זבחים נה, א). לפי ששלמים הם סמל השלום (סיפרא ויקרא פרק טז, ראה רש"י לעיל ג, א), שיש בהם גם לה', גם לכהן וגם לבעלים המקריבים, ולפיכך יש בהם קדושה, ושלמי צבור שמסמלים את השלום הכלל-ישראלי, הם קדשי קדשים. מה גדול כחו של השלום, הכלל-ישראלי, שהוא קודש הקדשים. (חתנא דבי נשיאה הגאון הגדול רבי מרדכי יהודה ליב זק"ש זצ"ל – מילי דמרדכי פרשת מרדכי).