משפחת חרלפ : עבר , הווה ועתיד
  www.charlap.022.co.il
נסיכות בני דוד חרלפ
יום ג', י’ באלול תשע”ח
    צור קשר  |  אודות  
בי' בחשוון התרע"ו הייתה התגלות שכינה לרב חרלפ ליד הכותל המערבי . הרב חרלפ חתר תמיד להתגלות ,ראה במעמד הר סיני את האירוע המכונן של האומה ותמיד קרא להבנה כי ביסוד לימוד התורה יש לזכור כי הכול הוא מעומק התגלות השכינה בסיני . היתדפק תמיד לקבלת גילויים עליונים ולא חת להתקשר עם נשמות גדולות מהעבר כמו הגאון מוילנא והרב מבריסק .
15:44 (02/12/11) גדעון חרלפ

כ"ד מרחשוון התשע"ב ב' כסלו התשע"ב הגרי"ם חרלפ זיע"א : רזי לי - מאורי וישעי להתגלות א. "...אכן אחרי שובי נחמתי ונזכרתי בדבר הגילוי המזהיר שנתגלה אצל כותל המערבי ביום י' חשוון תרע"ו ( שכבר רמזתי על זה למעלת כבוד מרן שליט"א כמה פעמים באיזה מכתבים ) שבהמשך הדברים נאמר בזה הלשון :וצריכים לכתוב להרב שהוא עתה בחו"ל אשר הנך מקושר בו נפש בנפש שירבה להתפלל בעדך , להעלותך למדרגת רוח הקודש , כמו שהוא בעצמו מתעסק להתעלות , ואילו הייתם שניכם ביחד באלו הימים אז כבר הייתם מתעלים, כי התגברות החיצונים עליכם הרבה ,ובפרט שעליך – עד שאי אפשר לשער כלל התגברותם . ואילו הייתם ביחד , היה עולה לכם לגרשם כליל והייתם עולים למדריגה נישאה , והייתם מעלים עימכם את כל ההוויה והייתם מאושרים כל ימי חייכם וכו' וכו' וכו' . ואתה ורבך צריכים לתקן את כל העולם כולו , והלואי שימצאו לכל הפחות שני אנשים כאלה בעולם וכו' . הד הרים , קבוצת מכתבים . הוצאת אלון מורה תשנ"ז, עמוד ע"ד. ב. ענין גלות השכינה, יש אמנם בחינה כזו שטבעה ומהותה לגלות גילוי אלקות בעולם, וזו הבחינה שכינה יקרא לה, "ושכנתי בתוכם" [שמות כה, ח], "בתוכו לא נאמר אלא בתוכם"[1], את שיעור הגילוי הנצרך להתגלות בשום אופן אי אפשר להגרע, ולזאת בזמן שהיו ישראל יושבין על אדמתם והיו חוסים באוירא דכיא וקדישא דארץ ישראל, היה מתגלה השיעור הזה בגדולי צדיקי האומה לפי שכל גלות הגופים אך מפזורי הנפש יסודה, כי בזמן שאין כאן פיזור בנפש אין כאן פיזור הגוף, שמעולם לא ראינו שני אחים מתפרדים זה מזה אם לא שפיזורי הנפש מפזרתם וכן היה פרידת אברהם מלוט, יעקב ועשו, ועל כן בזמן שהיו ישראל מתאחדים בנפשם וכל אחד הכיר את מקומו שאז כללות ישראל נחשב היה לגוף אחד, מהם ראש, מהם ידים, מהם שאר האיברים, כל אחד לפי מקומו הראוי לו, היה כל הגילוי הנצרך להתגלות בדור ההוא היה מתגלה בראש, אלו צדיקי הדור, שמזה היה באמת כל הדור מתעלה, ומרגיש בגילוי כמו למשל באדם פרטי אם אמנם הגילוי מתגלה קודם במוחין, הנה תיכף מאירה הארה זו על כל האיברים שכולם מתפעלים מכביריות השכל, כן בזמן שכללות ישראל היו נחשבים לגוף אחד, תיכף כשהאיר על הראש צדיקי הדור כולם הרגישו כהרגשת האיברים הפרטיים באדם פרטי, שמזה אנו דנים שאין הצדיקים שבדור אך האמצעים והסרסורים המוסרים השגתם לשאר עמא דארעא, אלא שהצדיקים הראשים ובהרגשת הראש מרגישים שאר האיברים, "כי עבדי הם ולא עבדים לעבדים" [קידושין כב, ב], השגת כל איש מישראל צריכה לילך ישר אצלו ממדרגה הרוממה לא על ידי אמצעים ומחסורם, שגם תורת משה אינה ניתנת למשה עבדו שרק הוא ימסרנה לישראל אלא תיכף כשהשיג משה רבינו את התורה תיכף השיגו אותה ג"כ כללות ישראל, וענין מה שלמד עמהם הוא אך הכנה לברר השגת כל אחד מישראל שכבר השיגה נשמתו שימשיכנה לתוך גופו והבן, כל זה היה בעת שהיו ישראל בחטיבה אחת, "ויחן שם ישראל נגד ההר" [שמות יט, ב], אבל בזמן שפיזור הנפש גורם לפזר גם את הגופנים, הנה אז לא אפשר לחול על הצדיקים ראשי האומה כי האומה איננה מתיחסת אליהם לקבל מהם, ואז צריך שהגילוי הזה המשוער יתחלק לכמה נצוצות וחלקים רבים שכל ניצוץ וניצוץ יאיר בכל יחיד מישראל וציבור פרטי ואולי גם לכמה דורות, וזהו ענין גלות השכינה משני פרטים, כי הגילוי החל בבת אחת בראשי הצדיקים הוא בגילוי מפותח מדרגת הנבואה שכל הנצוצות של התגלות המשוער בהתקבצותם במקום אחד הוא מדרגת הנבואה ובזמן שלא אפשר לחול במקום אחד מאז שנתפזרה ישראל פיזור רב ושנאת חינם רבה, פסקה באמת נבואה מישראל, כי לא אפשר לחול במקום אחד, ואין הגילוי מפותל, כי אם קוים קוים זעיר שם זעיר שם, זה באמת פחיתות כבוד לשכינה כביכול וגם מפני שהשכינה אינה מוצאת נחת בהתגלותה בכל אחד מהמון בית ישראל שאיננו מוכן לכך עדיין, לא כן בזמן שהגילוי אצל הצדיקים המכינים עצמם לנבואה נחת גדול הוא לשכינה. מתוך יומנו של הגרי"ם חרלפ , רזי לי , תרצט. ענין גלות השכינה ג. "... לפני כל לימוד לצייר מעמד הר סיני ולהרגיש כי לומדים בתורה זו שנשנתה בהר סיני " מכתב לנכדו הרב ניסן זק"ש ד. "ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה בהר ה' יראה – בהר ה' - זה הר סיני!" נימוקי המקראות לסוף פרשת וירא ה. ".. והנבואה שנתגלתה ליעקב באספקלריה המאירה שראה מתוך ההתכללות השלמה שהקישור והחיבור הינו משם ' הויה ' – "הנה ה' ניצב עליו "- " אכן יש ה' במקום הזה "- אילו ידעתי לא ישנתי ! " סעודה שלישית ויצא ו. "נחוץ לנו עתה נשמה אדירה וגבוהה מאוד , נשמה כוללת אשר לא יחסר כל בה ...אבל במה ממשיכים נשמה כזו , במה ? ואיך ?...... באופן שנשמת יחזקיה מלך יהודא המופיעה בהדרה במעלת כבוד מרן שליט"א תתאחד יחד עם נשמת יו"תם בן עוזיה מלך יהודהא, לשוב ולנעוץ חרב בבית המדרש להחכים את העולם כולו .. בסוד תנו עוז לאלוקים ..." הד הרים עמוד פ"ד ז. "אחרי הדברים האלה[2] נזדמן ששאל מהרר"ת נר"ו להאר"י ז"ל הבנת התוספתא של תרין אורזילאין דאיילתא עבדו קמאי רעוותא דניחא לי [=שני עופרי איילים עשו לפני רצון ונחת רוח]... והוא מובא בזוהר פרשת מצורע דף נה ע"ב. אמר ליה האר"י ז"ל: 'חייך ר"ח שתניח אותי בכאן שלא אפרשנה לך ויונעם לך וגם לי ולכל העולם שסוד גדול בכאן ואינם רוצים שאגלה אותו'. א"ל: 'מוכרח הוא שתגליהו לי'. חזר א"ל האר"י: 'ראה שאם אגלה אותו לך סופך שתתחרט עליו חרטה גדולה ואני מתרה בך, אבל אני מוכרח ומצווה שלא למנוע ממך כל מה שתרצה שתשאלני, ע"כ אני מזהירך שתניחני מלפרש לך זו התוספת[!]'. חזר הרר"ח יצ"ו ואמר: 'אני רוצה שתפרש לי אותה על כל פנים'. אזי פירש לו התוספתא וגילה לו סודות. ואחר שגילה אותה אמר שכבר יצאה הגזירה שימות האר"י באותה שנה 'מחמת עונש שגיליתי לך זה הסוד, ואתה בעצמך הבאת לך זה ההיזק שאם לא היית מפציר בי כל כך לא הייתי מגלה לך ולא היו מענישים אותי מן השמים. וכבר רמזתי לך כמה פעמים ואתה לא רצית ליתן לבך לדברי. ואכן איני חש עלי ולא על בני ביתי אלא עליכם אני מצטער איך אניח אתכם בלי שלימות תקנותיכם'. וזה הסוד עדיין לא זכינו אליו והוא גנוז ביד כהרר"ח ואינו מגלה עד עת בא דברו של מלך מלכי המלכים הקב"ה. האר"י ח. רבי אלעזר ורבי יוסי חמוי הוו אזלו מאושא ללוד. א"ר יוסי לר' אלעזר: 'אפשר דשמעת מאביך מאי דכתיב "ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלהים"'. א"ל: 'הכי שמיע לי מאבא "אינון הוו מלאכים דאוזפוהו בקדמין מארעא דישראל"'. א"ל: 'מאן אינון'? א"ל: 'לא ידענא'. א"ל: 'יאות לכון צדיקיא מלה דפומכון ככתרא דמלכותא ברישא למלכא'. עד דהוו אזלי מטו למערתא דלוד. שמעו ההוא קלא דאמר: 'תרין עוזלין דאיילתא עבדו קדמי רעותא דניחא לי ואינון הוו משרייתא קדישא דערע יעקב קמיה'. אתרגיש ר"א ואצטער בנפשיה ואמר: 'מארי דעלמא כך אורחוי?! טב לן דלא נשמע, שמענא ולא ידענא'. אתרחיש ליה ניסא ושמע ההוא קלא דאמר 'אברהם ויצחק הוו'. נפל על אנפוי וחמא דיוקנא דאביו. א"ל: 'אנא שאילנא ואתיבונא דאברהם ויצחק הוו דערעו ליעקב כד אשתזיב מלבן'. א"ל: 'ברי, פוק פיקתך וסב סיבתך, דפום ממלל רברבן הוא. ולא דא הוא בלחודוי אלא לכל צדיקא נשמתהון דצדיקיא מערען קדמוהי דכתיב (בר' לא מב) "ופחד יצחק לשזבותיהואינון מלאכיא קדישי עילאי. ות"ח יצחק קיים הוה בההיא שעתא, אבל נשמתא קדישא אתנסיבת בכורסי יקרא דמריה כד אתעקד על גבי מדבחא ומכדין אסתימו עינוי מלמחזי, והיינו היה לי"'. א"ל: 'מה אנן תמן'? א"ל: 'אנא ואת מלאכי עילאה לאשתעשעא במשיחא מלכא דדוד'. קם. עד דהוה קם חמא חמוהי דאנפוי נהירין כשמשא. א"ל חמוי: 'מלה חדתא שמעת או בנהירו יקרא דמשה אסתכלת?', א"ל: 'לא, אלא זכאין אינון צדיקיא דנטרין להון משרייתי קדישי עילאי, שנאמר 'כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך'. זוהר מצורע נ"ח ט. " ....מה אני רואה במחזה ? איך שמשלשלין עבותות אהבה מהיכל העליון לאחזני ולהגביה אותי במרומות ההיכל , ובאים עוונותי ומטפחים על פני ומנתקים ממני את העבותות , והנני נשאר גלמוד ואזעק מעומק ליבי אל ד !'והקב"ה חותר לי חתירה מתחת לכסא כבודו ,ואשמע קול מדבר : אל תתיאש , ה' עמך , לאט לאט תתגבר על עוונותיך למחקם מכול וכול ותעלה לבטח אל ההיכל ותחזה הנועם ה' . צפה לישועה ועולמך תראה בחייך . ואני נרתע לאחורי וצועק בקול מר :לא את עולמי אני חפץ לראות , לא ! לא! , בעולם ד' וישראל עמו יעקב חבל נחלתו נחלת עולמים אני חפץ , אף משיבים לי עולמך עולם כללי , וזה אשרך והצלתך . "קוה אל ד', חזק ויאמץ לבך וקוה אל ד' !" רזי לי , קצד י. "..היו מהתלמידים שזכו על ידי זה (... והתאמצו לבנותה – את ארץ ישראל ) שנגלה עליהם רבינו הגר"א פה בארץ בחזיון לילה , ויש שהופיע עליהם הדי קדשו אף בהקיץ , ללמדם איך לדבק את ישראל בארץ קדשם ולתקן את החטא של "וימאסו בארץ חמדה ", ומהם גם כל ההתעוררות לחיבת הארץ . וחזר עוד מרן הגר"א[3] שמדינת ישראל תהיה לפני בוא המשיח וכמו שהיה בבית שני בימי כורש כמבואר בדברי קדשו ". אמרות טהורות ,ב' , כסלו התשכ"ט יא. "יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי עד עתה ואילמלי אליעזר בני עמי מיום שנברא העולם ועד עכשיו ואילמלי יותם בן עוזיהו עמנו מיום שנברא העולם עד סופו" סוכה מה יב. "ראיתי בני עלייה והן מועטין אם אלף הן אני ובני מהן אם מאה הם אני ובני מהן אם שנים הן אני ובני הן" סוכה מה C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\נסיכות בני דוד חרלפ\הרב חרלפ מתוך רזי לי.docx C:\Documents and Settings\Owner\My Documents\נסיכות בני דוד חרלפ\הרב חרלפ התגלות שיעור6 .doc [1] מדרש זה איננו קיים! ועיין בתורה שלימה על פסוק זה . דרשה' מאוחרת זו נכתבה לראשונה על ידי האלשיך הקדוש . ולפלא הוא כי כתב הרב חרלפ כי בנסיעתו לתל –אביב נתגלה לו כי "..ולי נתגלגלה נסיעה לתל אביב ונודעתי שמה כי יחס נשמתי יש לי עם מהר"ם אלשיך ושעל כן עלי להגות בספריו הקדושים !" ( רזי לי ,תקנ"א ). אכן יש גילוי שכינה גם בעיר ללא הפסקה ! [2] הכוונה: אחרי עניין שביעי של פסח [3] תיקוני זוהר חדש כ"ז