משפחת חרלפ : עבר , הווה ועתיד
  www.charlap.022.co.il
נסיכות בני דוד חרלפ
יום ה', ה’ בטבת תשע”ט
    צור קשר  |  אודות  
מכיר היה מזרע בית דוד,מצאצאי בוסתנאי ראש הגלות בבבל ,שהובא לעיר נרבון בדרום צרפת בתקופת קארל הגדול, עובדה זו נזכרת בספר הקבלה של הראבד. בניו וצאצאיהם נקראו בשם המשפחה קלונימוס,ועליהם גם דיווח ר' בנימין מטודלה בספרו . בתחילת המאה ה-19, ,שונה בעיר טרייסט שבאיטליה שם המשפחה לקלימר . בספר התנ"ך המפואר של הקהילה היהודית בטרייאסט הופיע אילן היוחסין של משפחת קלימר.
00:39 (12/06/09) גדעון חרלפ

שמענו שיש בארץ צרפת חכמים גדולים וגאונים וכל אחד ואחד רבן מרביץ תורהומרבים גבוליהם בתלמידים להגדיל תורה ולהאדירה כמו שנא/ להנחיל אוהב' יש ונאמר1 יגדיל תורה ויאדיר, וכל אחד ואחד היה גאון במקומו כמו שידענו. p~s יי חפץ למעןומקובלים אנחנו יש בהם בנרבונה שלשלת גדולה מיחס תורה ונשיאות וגאונות :והמלך קרלייש שלחל למלך בבל שישלח מן היהודים אשר לו מזרע המלוכה מביתדויד והוא שמע לו ושלח לו אחד משם גדול וחכם ושמו ר' מכיר והושיבו בנרבונה עירהגדולה ונטעו שם ונתן לו אחוה גדולה שם בעת כב'טה אותה מישמעאלים ולקח לו אשהמגדולי העיר. ובעת כברט העיר חלקה המלך לשלשה חלקים, האחד נתן למבטל אשר שםבעיר שמו דון איימריה והחלק השני להגמון העיר, והחלק השלישי נת; לר' מכיר ועשהאותו בן חורין ועשה באהבתו חוקים טובים לכל היהודים היושבים בעיר כאשר כתוב וחתוםבשטר נוצרי וההותמ אשר למלך שמו קארלייש אשר הוא בירם עד היום הזה ; וזה הנשיאר' מכיר היה שם לראש הוא וזרעו היו קרובים למלך ולכל זרעו וכל הבא להצר אותו עלדבר הנחלה והכבוד היו טצירין אותו בכח סלד צרפת כי מיד היו שולחים אל המלך והטלךמצוה להשיב העושק ומיד נעשית מצותו ואין להשיב כי נרבונה החת יד צרפת היא ועודהיו הוא וזרעו ממנהיגי הדור ומחוקקים רטופמים בכל הארצות כמו ראשי גליותי והם רועיםאת ישראל באמונתם ובתבונות כפיהם, והיה שם לנאון רב מוררוס הידוע הנשיא ובניומזרע זה ר' מכיר הנשיא ולא פסקה מהם גדולה וממשלה ותורה נמו הנשיא הגדול2 ' .ונכחש .ק ; ועור עתירים אנו להכחיש ולפרש .ע 9 .הכתובות .ע 1 . 0.omit. * ) 6 .גליות .כ כ( .~ 1 . omit. 6 %15 ז .תם סרר הקבלה חתל .8 .שלח שלח .גלויות . %15ו- ספר הקבלה לרב אברהכט בן דוד 83 4והידוע סרנא ורבנא קלונימוםס הגרול הוא התנה ג השרוש הגרולה 4ןימיבו לישראל ביזרווהאריך ימים בגדולתו והיו ימיו תשעים שנה ומת. והנהק בן חכם פטמו 4' מודרוס וההןהיה חבם ופייסן עשה אזהרות :בימיו היה חרום גדול בנרבונה כי מת שלטט של נרבונה שמו דק אימרייך במלחמתפראגה ובנים לא היו לו ונשארה הממשלה ביר השלפנית רונ ה אשמניהאץ והיהה קמנהומויטלי הארץ נותנים עיניהם בנחלהה בי היא גדולה ומוכה והיו מפתים אותה כפי, .כחםבלרהינומתיר ל האישהה שלומנואש ללד ומןל האטנהפו תהנ קורפאתה דודןונ הא נאפהוטשמנ יהירפאחץה .ל מואפןח תל פבחרת צ לורנת ה א נהפניקשרא ב יר יהמרזהפחת ברצלונה קרובה והיא שמעה בקולו ונשאת לרת ברנדאד דאנדושה וש רבה המלחמהונחלקה העיר לחצי, חצי העיר אחר השולמת ויקוציה והמנרש אחר פחת מולושה דוואנפהט ועסתה ואת המלחמה בעשר שנים. ולפני בן היה קהל נרול לעיר נרבונה כאלפיםיהודים והיו שם גדולים וחכמים שטבעם 2 יוצא בכל העלם ובעונות מפני החרום הזהנתפזרו באניוב ובפייסו ובצרפת. גם הוסל על הקהל מס גדול. תה הנשיא ר' טוררוסובניו ובני כהטפחתו הנינו על הקהל וסייעום בנדבתם פטמו בניהם ובנותי וכל קרובם במשכוןבירי נרם על המשנון ההוא, אחרי כן מת הנשיא י ההגרוס והנית לו בן חנם רב ורייןוהוא הנקרא היום מרנא ורבנא קלונימוס הנשיא והוא עודת חי ובחווי ויצא שמו בכלהארצות . ומצד אחר שלשלת הנשיא היה בנרבונה מרנא ורבנא רן מודרוס הגשש בן אחיהנשיא ר קלונימוס הנזנר הגדול פטמו הנשיא מרנא ורבנא רן כנטה הפרנס שהוא נסמרבא"טסייליה בעבור שהבריחוהו מלשינים ועמדו תחת יד מלך נבארה חושה שם הל ומת שםוהיה גדול מהנשש רן קלתימוס. והניק זה הנשיא טוררום בו קמן הוגרל בתורה ובחכמהוביראת שמים ונסמך לרבנות ונשיאות והארי ימים ומת והנט[ הנשינו אחריו בט הנשיאסרנא ורבנא משה הירט בכל הארצות חכם גדול רב ודיו לא הה[ כמוהו בדורותיו עטנדול וירא שמים. גם הוא נסמך לרבנות ולגששות והוא שפם את ישראל והחזק בנחלתאבותיו העטה כמטפט הנדקה לכל ועלט נתקיים הכתוב והא"ש כנטה ענו מאד :והיו בנרבונה חכמים גדלים ראשי רטיבה נסמכים ונשמעים לנשישת כמו ראשי רטיבותשבבל לרוהט הגלה, הראשון היריע לנו בקבלותינו י' יעקב הנביא נאון ברן כנטה ברןאבק. והרב ר' יהודה ב 4ן משה הנקרא דשא דונזילה וקבל מרבינו גרשום ורבץ תורהבנרבונה והעמיד תלמירים. והנדול שבתלמידיו הרב ר/ יצחק בן מק לוי 8 ואביו מהרב ר'היה תסיר גדל ובעל נכסים ובעל מעשים והסיב לישראל מממוש גמל במה גזירות pnw1 According ט Sch~nblum 1 MS. והטיב ; Rev~e 9 .הכתיב מבעם . 515 , butthe catchword 8 .שמבעם MS. .סקלני81 ). ספר הקבלה לרב אברהנם בן דוד ).ממעותיו נטלם יי שמרו, 411 יצחק בנו היה חכם נדול ורבע תורה בנרבונה והעמיד תלמידים.ומגדולי תלמידיו היו הרב ר' משה בר יוסף מרן לוי 1 והרב מרנא ורבנא הענו ר' משהוהרב ר' אברהם בר' יצחק הנקרא אב בית דין. ונם זה ר' אברהם היה תלמיד חבר לרבמשה בר' יהוסף. וכל אלה הרבנים העמידו תלמירים הרבה ומימיהם יטתו חכמי התלמורמנרבונה וההר ולוניל, ומגדולי התלמידים היו הרב ר' אברהם בר/ דוד והרב ר/ שמואלבי" משה והרב רן שמואל בר' דוד והרב ר' משה בר' יהודה והרב ר' יהונתן הכהן והרבר' שלמיה כל אלה עמודיהם גדולים בתורה שבכתב ושבעל פה. אבל הרב ר' אברהם בר'דור הנדגל על כלם כי הפליג ברטיבה ובשנים והוא עשה ספרים הרבה לבאר כל ספיקאבפיררט ובפסק הלכה ותהי משכורתם שלמה, ורוב מכל אלו חכמים נולדים בנרבונה ולמדומרבניה אבל מפני החירום יצאו משם ובכל מקום שהיו הולכים היו מרביצים תורה ערשהאירו עיני כל הנולה כשמש בחצי השמים, עור היו בנרבונה חכמים גדולים כמו הרב"טר' שלמה בינבינישת והרב ר' מאיר בר' יוסף יציל, ובצרפת יצא אור גדול לא נראהכמוהו לאור עינים הוא הרב הגדול החסיד רבינו שלמה טטרוי'ש 2 בר/ יצחק הוא קבלמרבינו גרשום וישיבתו והוא פישט כל התורה וכל הנביאים וכל הכתובים וארבעת סידריגמרא אשר ירוץ כל קורא בהם לא הניח דבר קטון או נדול שלא ביאר ביאור נמור. ואחריצאת טבע פירושיו בעולם לא היה רב ונרול אשר למד זולתם הלכה ולא נראו בכל העולםלכל נאון ורב ישלם השם שכרו, ואחרי קמו בני בתו 3 של הרב ר' שלמה זחל רבינו שמואלזרבינו יעקב מרטרונ 4 בני הפטיש ר' טאיר 6 בר' שמואל הס גדולים ותלטירי הכמיס הרבהבקיאים בתורה שבכתב ושבעל פה נורסין שיתא סינורי על צמת לשון והם היו רבניםמרביצים תורה והעמידו תלמידים הרבה : כנצרפת ומאלמנייא ופרובינצה באים לפניהם לשתותממימיהם נם הם כתבו פירושי מסכתות והלכות להוסיף על פירוש הרב הגדול אבא מארי זחלשאינו מבינם. אך אחריו לא היה כת ביד רב וחכם לפרש פירטיים 'DS ולבאר ספיקות פירושםאחרים לפי שקבל ממקור רבינו שלמה ומימיו שתו כל הבאים אחריו ואם חס ושלום נשתכחהמישראל תורה יחזירה והוא עשה שלא תשתכח, יזכהו האל להיות עם כל הרבנים והנאוניםלהיות שפתותיהם דובבות בקבריהם לסיים מה שנ' דובב שפתי ישנים :